Christine Broeders Asbestos Consultancy

Home

(For English please scroll down.)

Adviseren en/of ontzorgen van industrie, rederijen of gemeenten op het gebied van asbest. Wij werken volledig onafhankelijk van inventarisatiebureau ‘s of asbestsaneringsbedrijven. Wij bieden u eerlijke en transparante adviezen conform wet- en regelgeving.

Zo kunnen wij onder andere de volledige coördinatie, vanaf de aanvraag van een offerte asbestinventarisatie tot en met de begeleiding van een asbestsanering, voor u verzorgen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij een deel van dit traject voor u coördineren.

Veiligheid staat altijd voorop. Wij kunnen u helpen bij het updaten of implementeren van asbest in uw veiligheidshandboek of Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Wij kunnen u eveneens adviseren over diverse kwesties in verband met scheepsrecycling, zoals; hoe om te gaan met schepen die asbest bevatten; hoe de veiligheid aan boord te waarborgen; hoe procedures afvalbeheer te ontwikkelen; hoe recycling werven te selecteren; hoe uw verplichtingen voldoen aan de autoriteiten.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Maritiem & Offshore.

Het maakt niet uit wat voor soort schip, platform of maritiem object u heeft, wij kunnen u adviseren hoe te handelen in overeenstemming met de Nederlandse,  IMO en SOLAS wet en regelgeving.
Na een asbestinventarisatie kunnen wij, indien gewenst, een asbest veilig / vrij certificaat (verplicht onderdeel van The Green Passport) afgeven.

Een asbestinventarisatie kan ook een deel uitmaken van uw veiligheidshandboek, RI & E of onderhoud plan. De asbestinventarisatie worden uitgevoerd conform          SC 540 normen en voldoen aan de wereldwijd van kracht zijnde IMO / SOLAS wet en regelgeving.

Het is ook mogelijk om de onderzoeken aan de AMSA NATA regelgeving te laten voldoen.


Een IHM of "Green Passport", helpt u om uw schip op een veilige en milieuvriendelijke manier te recyclen. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft hier richtlijnen voor uitgevaardigd. Het Verdrag van Hongkong heeft als doel ervoor te zorgen dat er gedurende de hele levenscyclus van het schip, vanaf de bouw, tijdens de exploitatie tot aan het recyclen, veilig met gevaarlijke materialen wordt omgegaan die eventueel verwerkt zijn aan boord van uw schip. Een IHM gebeurt in nauw contact met klasse.

Asbest wordt vaak gevonden in:

§ Pakkingen

§ Isolatiemateriaal

§ Afdichtingen

§ Restanten / stof

§ Brand en lasdekens

§ Remvoering / remblokken

§ Plafond en wandpanelen

§ Koord

§ Mes zekeringen

Industrie

Het voorafgaand aan onderhoud of turnaround inplannen van een asbestinventarisatie, kan allerlei onnodige besmettingen en daardoor dure ad-hoc werkzaamheden voorkomen  Wij adviseren u graag over de diverse mogelijkheden.

De industrie vraagt om innovatieve en pragmatische oplossingen. Wij hebben kennis van deze specifieke belangen. Met name de voortgang van het proces en de naleving van veiligheidsvoorschriften.Wij zijn bekend met werken in een industriële omgeving. Wij kunnen u volledig ontzorgen met specifieke plannen van aanpak, begeleiding aanbestedingen en projectmanagement, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft, het proces zoveel mogelijk doorgang heeft en uw belangen niet vergeten worden. Tevens verzorgen we asbestherkenning / awareness trainingen.

Asbest wordt vaak gevonden in:

§ Afstandhouders

§ (Coating op) beplating

§ Warmtebruggen

§ Isolatie materialen

§ Pakkingen

§ Koord

§ Vonkendovers

§ Mes zekeringen

Home

Consulting and / or unburdening of industry, shipping companies and municipalities in the area of asbestos, independently of inventory/surveying agencies or asbestos removal companies. We offer fair and transparent advise according to legislation and regulations.

We can assist you with the full coordination from proposal for an asbestos survey till the asbestos removal, or just a part of the process.

Safety up and around plants, vessels, offshore installations, dry docks or other industrial areas stands paramount. We can assist you with a survey before a turnaround, or update and implicate asbestos into your safety manual or Risk Inventory & Evaluation.

If you are operating as a ship owner, fleet manager, or superintendent, we can also assist you in achieving a smooth recycling process. We can advise you on various issues related to ship recycling; such as how to deal with ships containing asbestos; how to ensure safety on board; how to develop waste management procedures; how to select recycling yards: how to meet your obligations to authorities.

Please contact us for obligation discussion.

Maritime & Offshore

No matter what kind of vessel, Rig or maritime object, we can advise you how to handle according to IMO & SOLAS legislation. On route survey is also a possibility.

After an asbestos survey and clearance, we can, if requested, issue an asbestos safe/free certificate,(required as part of The Green Passport). An asbestos survey can also be part of your safety manual, RI&E and/or maintenance plan.

The surveys are all according to SC 540 and comply with strict IMO/SOLAS standards as well legislation/ regulations in effect worldwide. If necessary according to AMSA/NATA legislation.

An IHM, or “Green Passport” survey, helps you to recycle your object in a safe and environmental friendly way. The International Maritime Organization (IMO) has issued guidelines, in close contact with Class. The objectives according to the Hong Kong convention are to ensure that hazardous materials are dealt with safely during all of the ship’s life-cycle, from construction to operation and scraping.

Asbestos is often found in:

§ Gaskets

§ Insulation materials

§ Seals

§ Remnants / dust pockets

§ Fire and welding blankets

§ Brake lining / pads

§ Deck and bulk head panels

§ Cord

§ Knife fuses

Industry

Scheduling an asbestos survey prior to maintenance or a turnaround will prevents all kinds of unnecessary contamination and costly ad-hoc activities. We can advise you about the various possibilities.

The industry demands innovative and pragmatic solutions. We have the knowledge of these particular interests.

In particular, the progress of the process and in compliance with safety regulations. The survey agencies and remediation companies that we select are familiar with working in an industrial environment. We can provide a total unburdening with specific plans of approach, guidance procurement and project management, so that security is safeguarded, the process as much as possible continued, and not to forget your interests represented. We also provide asbestos recognition / awareness training.

Asbestos is commonly found in:

§ Spacers

§ Coating sheeting

§ Heat Bridges

§ Insulation materials

§ Gaskets

§ Cord

§ Spark extinguisher

§ Knife fuses